จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

วันศุกร์ที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2558

รับวิเคราะห์ข้อมูล,รับวิเคราะห์ stata , รับวิเคราะห์ eview , รับวิเคราะห์ SPSS, รับทำ SPSS, รับทำวิจัย,รับวิเคราะห์ข้อมูลในรูปอนุกรมเวลา, ข้อมูลด้านการเงิน และ เศรษฐศาสตร์ ในเวลาอันรวดเร็ว ด้วยมืออาชีพ

รับทำวิจัย รับวิเคราะห์EVIEW รับวิเคราะห์STATA รับทำวิจัยการเงิน

รับทำวิจัยการเงิน  รับทำวิจัยเศรษฐศาสตร์ รับทำวิทยานิพนธ์การเงิน วิทยานิพนธ์เศรษฐศาสตร์ โดยทีมวิจัยเศรษฐศาสตร์และวิศวกรรมการเงิน 

บริการสืบค้นและจัดเก็บข้อมูลทุกประเภท
เชี่ยวชาญการวิเคราะห์ข้อมูลอนุกรมเวลา  ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลปัจจัยเศรษฐกิจมหภาคที่ต้องวิเคราะห์ด้วย EViews รวมทั้งโปรแกรมสถิติสำเร็จรูปอื่น ๆ เช่น SPSS  SAS STATA EVIEW 
รับทำวิจัยปริญญาโท  รับทำวิจัยปริญญาเอก

==> รับทำวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูล <==

:: งานวิจัยไว้ใจเราได้เสมอ::
professionaldata@hotmail.com
087-008-1033บริการรับวิเคราะห์ข้อมูล EVIEW โปรแกรม SPSS โปรแกรม STATA โปรแกรม AMOS โปรแกรม LISRELพร้อมเขียนผลการศึกษา (บทที่4) ในระยะเวลาอันรวดเร็ว งานด่วน สามารถ รับวิเคราะห์ SPSS และรับวิเคราะห์ EVIEW แบบ 1 ชั่วโมงเสร็จ (กรณีที่มีข้อมูลเรียบร้อยแล้ว) รับเก็บแบบสอบถาม รวมทั้งบริการเก็บรวบรวมข้อมูลที่กำหนดเป็นตัวแปรในกรอบแนวคิดสำหรับงานวิจัย เพื่อนำไปสู่การวิเคราะห์ข้อมูลในขั้นตอนต่อไป เช่น ข้อมูลงบการเงิน , ข้อมูลปัจจัยเศรษฐกิจมหภาค เช่น ทุนสำรองระหว่างประเทศ , การลงทุนโดยตรง , อัตราแลกเปลี่ยน, ผลผลิตมวลรวมประชาชาติ (GDP) , อัตราเงินเฟ้อ, ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค เป็นต้น ซึ่งทีมรับวิเคราะห์ข้อมูลของเราสามารถทำการจัดเก็บข้อมูลเหล่านี้ได้อย่างรวดเร็ว

รับทำวิจัยเศรษฐศาสตร์  รับทำวิทยานิพนธ์เศรษฐศาสตร์  รับทำวิจัยการเงิน วิทยานิพนธ์การเงิน  โดยนักวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์และวิศวกรรมการเงินโดยตรง  มืออาชีพ ประสบการณ์ 15 ปี


รับทำวิจัย รับทำวิทยานิพนธ์ รับทำค้นคว้าอิสระ รับทำปัญหาพิเศษ รับทำโปรเจค รับทำรายงาน รับทำรายงาน รับทำการบ้าน รับทำดุษฎีนิพนธ์ รับวิเคราะห์ข้อมูล รับวิเคราะห์ SPSS, รับวิเคระาห์ EVIEW, รับวิเคราะห์ stata, รับวิเคราะห์ amos,รับวิเคราะห์ lisrel
รับทำวิจัยการเงิน  รับทำวิทยานิพนธ์การเงิน 
รับวิเคราะห์ข้อมูลEVIEW รับวิเคราะห์ข้อมูล STATAรับวิเคราะห์ข้อมูล EVIEW, จ้างทำeview,บริการให้คำปรึกษาการทำeview ทีมวิจัยประกอบด้วยบุคลากรมีความรู้ความสามารถหลายสาขา  รวมทั้งนักวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์การเงิน และวิศวกรรมการเงิน ที่ใช้คำสั่งและรูปแบบเศรษฐมิติทุกแบบจำลองในโปรแกรม EVIEW  สามารถวิเคราะห์และเขียนผลได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และรับแก้ไขงานวิจัยที่วิเคราะห์ด้วย eview ทุกสาขา

 • มีความรู้ลึกซึ้งด้านเศรษฐมิติ เศรษฐศาสตร์ และ การเงิน
 • การเงินธุรกิจ  การวิเคราะห์งบการเงิน  ทฤษตลาดทุน
 • สามารถวิเคราะห์และเขียนผลการศึกษาได้ถูกต้อง  ไม่ออกทะเล
 • เชี่ยวชาญงานวิจัยการเงิน เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์การเงิน เศรษฐศาสตร์มหภาค 
 • มีประสบการณ์ทำวิจัยในองค์กรวิจัยระดับประเทศ ทำให้สามารถเรียบเรียงเนื้อหา แนวคิด ทฤษฏี ไปสู่การสร้างแบบจำลองทางเศรษฐมิติ รวมไปถึงการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมเศรษฐมิติได้อย่างเชี่ยวชาญและรวดเร็ว
 • รับรองความพึงพอใจ ไม่ทิ้งงาน

__________________________________________________________

รับทำวิจัย,รับทำวิจัยการเงิน,รับทำวิทยานิพนธ์,รับทำวิทยานิพนธ์การเงิน,รับวิเคราะห์spss,รับวิเคราะห์eview,จ้างทำ eview, รับ รัน eview, รับสอน eview
รับทำวิจัย รับทำวิจัยการเงิน  รับจ้างทำ eview , รับวิเคราะห์ eview , รับสอน eview


 • รับวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม STATA และ EVIEW 
 • รับทำวิจัยการเงิน MBA(FINANCE),เศรษฐศาสตร์การเงิน (Financial Economic), วิศวกรรมการเงิน (Financial  Engineering)
 • รับทำวิจัยเศรษฐศาสตร์  เศรษฐศาสตร์การเงิน  เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ  การวิเคราะห์ศักยภาพทางการแข่งขัน   การวิเคราะห์ความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบ  การวิเคราะห์โครงสร้างตลาดและพฤติกรรมการแข่งขัน  การวิเคราะห์อุปสงค์และอุปทาน ฯลฯ
 • ให้คำปรึกษาการเลือกสถิติและแบบจำลองที่ถูกต้องและเหมาะสมสำหรับงานวิจัยด้านการเงินและเศรษฐศาสตร์  รวมทั้งงานวิจัยที่ใช้ข้อมูลประเภทอนุกรมเวลา 
 • ให้บริการสืบค้นและจัดเก็บข้อมูลเพื่องานวิจัย  เช่น ข้อมูลดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์ของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก , ข้อมูลความเสี่ยงและอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ , ข้อมูลอัตราแลกเปลี่ยน , ข้อมูลผลผลิตมวลรวมประชาชาติเบื้องต้น (GDP) และข้อมูลอัตราดอกเบี้ยเงินฝากและเงินกู้ เป็นต้น
 • ออกแบบและแก้ไขงานวิจัยที่ติดปัญหา เช่น  ผลการวิเคราะห์ (Output/result) ไม่สอดคล้องกับทฤษฏีและงานวิจัยที่ทำการศึกษา  เป็นต้น
 • จัดทำรายงานวิจัยฉบับย่อสำหรับตีพิมพ์ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ

รับทำวิจัยการเงิน, รับทำวิทยานิพนธ์การเงิน, รับทำวิทยานิพนธ์ปริญญาเอก ดุษฎีนิพนธ์ สาขาการเงิน, รับทำวิจัย การเงิน, รับทำวิทยานิพนธ์การเงิน, รับทำสารนิพนธ์ การเงิน แบบผู้ช่วยและที่ปรึกษาวิจัยทุกขั้นตอน ตั้งแต่กระบวนการหาหัวข้อ สืบค้นทฤษฎี วิเคราะห์ข้อมูล จนถึงสอบปิดเล่ม และเขียนบทความตีพิมพ์

รับทำวิจัยการเงิน รับทำวิทยานิพนธ์การเงิน รับทำสารนิพนธ์การเงิน
รับทำวิจัยการเงิน  รับปรึกษาวิทยานิพนธ์การเงิน

ให้บริการรับทำวิจัยการเงิน  ปรึกษาการทำวิทยานิพนธ์การเงิน  ดุษฎีนิพนธ์การเงิน รวมไปถึงเศรษฐศาสตร์การเงิน โดยทีมนักวิจัยด้านการเงินและเศรษฐศาสตร์สาขาการเงิน (Financial / Monetary Economics) ที่มีความรู้พื้นฐานด้านเศรษฐมิติ (Econometrics) และความเชี่ยวชาญโปรแกรมที่เหมาะสมสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลประเภทอนุกรมเวลา (Time Series Data) เช่น โปรแกรม STATA , EVIEW , LIMDEP และ MATHLAB เป็นต้น  มีประสบการณ์ในการทำวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลมากกว่า 10 ปี  สามารถวิเคราะห์ข้อมูลและให้คำปรึกษาด้านการวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว  อย่างมืออาชีพ


รับวิเคราะห์วิเคราะห์ด้วยEVIEWSและ STATA :

เป็นเครื่องมือหรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์(Application) ที่ถูกออกแบบและพัฒนาขึ้นให้เหมาะกับงานวิจัยที่ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลที่มีลักษณะเป็นข้อมูลอนุกรมเวลา (Time Series Data)   ได้รับการยอมรับและถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทย ที่เป็นงานวิจัยทางการเงินและเศรษฐศาสตร์ ตลอดจนสามารถประยุกต์ใช้ในงานวิจัยอื่น ๆ ได้เป็นอย่างดี   

การวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม   EVIEWS และ STATA   

ผู้ทำวิจัยต้องเริ่มศึกษาลักษณะของข้อมูลอนุกรมเวลาเสียก่อน  เนื่องจากข้อมูลมีอยู่หลายประเภทหลายรูปแบบ และข้อมูลแต่ละประเภทจะมีข้อจำกัดในการ วิเคราะห์แตกต่างกันไป  โดยเฉพาะข้อมูลประเภทอนุกรมเวลา  ต้องมีการทดสอบปัญหาต่าง ๆ ของตัวแบบทางเศรษฐมิติ  หรือ  estimation and problem of econometrics models  ผู้ทำวิจัยที่มีข้อจำกัดเรื่องความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับเศรษฐิมิติ  มักจะมีปัญหาและตกม้าตายตั้งแต่ในขั้นตอนนี้ เพราะข้อมูลอนุกรมเวลาก่อนนำไปทดสอบตามแบบจำลองที่เลือกหรือกำหนดจะต้อง ทดสอบปัญหาของตัวแบบทางเศรษฐมิติก่อนเสมอ  บางแบบจำลองต้องทดสอบปัญหาตัวแบบเบื้องต้นมากถึง 5 การทดสอบ หรือ 5 ปัญหา เรียกย่อๆ สำหรับนักวิจัยด้านเศรษฐมิติคือ ปัญหา autocor , multicol , hetero , normal และ stationary 

งานวิจัยด้านการเงิน และ วิจัยเศรษฐศาสตร์  วิศวกรรมการเงิน วิทยาศาสตร์การเงิน เกือบทั้งหมดที่ต้องอาศัยโปรแกรม EVIEWS และ STATA ในบางแบบจำลองที่ใช้เศรษฐมิติกำกับ   

เป็นการศึกษาศึกษาเพื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้น/อิสระ (Indenpendent Variables) และตัวแปรตาม (Dependent Variables)   เช่น ข้อมูลปริมาณ (Volume) การส่งออก/นำเข้า , ราคาปิด/เปิดหลักทรัพย์,ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ , ราคาน้ำมัน (Oil Price) โดยเฉพาะข้อมูลของตัวแปรเศรษฐกิจมหภาค ได้แก่ , อัตราแลกเปลี่ยน (Exchange Rate),ผลผลิตมวลรวมประชาชาติเบื้องต้น (Gross Domestics Product :GDP) , ปริมาณเงิน (Money Supply) , อัตราเงินเฟ้อ (Inflation,ในทางปฏิบัติมักใช้  CPI มากกว่า) , อัตราดอกเบี้ยเงินฝากและเงินกู้ , อัตราการว่างงาน (Unemployment) เป็นต้น

ปัญหาและอุปสรรค หรืออาจจะเรียกว่า "ความโหด" ของ การใช้ EVIEWS

ใน การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตอบวัตถุประสงค์/ความต้องการ/สมมติฐานของงานวิจัย ไม่ได้อยู่ที่การเขียน Syntax แต่อาจจะอยู่ที่การเลือกแบบจำลอง (Model) ที่เหมาะสมกับงานวิจัย   ดังนั้น  การทำความเข้าใจแบบจำลอง (Model) ที่เลือกใช้ในงานวิจัย   โดยเฉพาะนักวิจัยที่ไม่มีพื้นฐานด้านเศรษฐมิติ (Econometrics) หรืออาจจะมีบ้างแต่ไม่ลึกซึ้งในระดับที่ทำความเข้าใจได้อย่างถ่องแท้  และปัจจุบันมีคู่มือ EVIEWS รวมทั้งเนื้อหาเกี่ยวกับเศรษฐมิติที่อธิบาย และทำความเข้าใจได้อย่างแพร่หลายกว่าในอดีตโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื้อหาที่เป็น ภาษาอังกฤษ ท่านสามารถดาวน์โหลดหรือดูจาก YOUTUBE และศึกษาด้วยตัวท่านเองได้  หรือแม้แต่ภาษาไทยก็สามารถหาอ่านและดาวน์โหลดได้ฟรีจากในอินเตอร์เน็ตได้ เช่นกันแต่แบบจำลองอาจจะไม่ทันสมัยหรือลึกซึ้งมากเท่ากับที่เผยแพร่เป็นภาษา อังกฤษ

ข้อแตกต่างที่สำคัญระหว่าง EVIEWS และ STATA กับ SPSS  

มีนักวิจัยหลายท่านที่ยังวิเคราะห์ข้อมูลอนุกรมเวลา ด้วย SPSS    แม้โปรแกรม SPSS จะสามารถวิเคราะห์ข้อมูลประเภทอนุกรมเวลาได้  แต่ EVIEWS มีความเหมาะสมในการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลประเภทนี้มากกว่า  หรืออาจกล่าวได้ว่า โปรแกรม EVIEWS ถูกออกแบบมาสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลประเภทอนุกรมเวลาอย่างแท้จริง  เพราะสามารถปรับข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาตามแบบจำลองหรือวิธีการ (Model&Method) ได้เป็นอย่างดี  เช่น การปรับข้อมูลหรือจัดการข้อมูลของปัจจัยหรือตัวแปรที่ศึกษาในเวลาต่างกัน  กล่าวคือ ตัวแปรที่ไม่ได้อยู่ในเวลาเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลรายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน รายไตรมาส หรือแม้กระทั่งรายปี  ซึ่งบางครั้งตัวแปรหรือปัจจัยที่นำมาวิเคราะห์อาจจะมีทั้งข้อมูลที่เป็นราย วันหรือรายสัปดาห์ เช่น ราคาปิด(เปิด) ของหลักทรัพย์หรือดัชนีหลักทรัพย์, ข้อมูลรายเดือน รายไตรมาส หรือรายปี เช่น CPI(Consumer Price Index) และตัวแปรเชิงเศรษฐกิจมหภาคต่าง ๆ (Macro Econometrics Variable) ได้แก่ อัตราดอกเบี้ย (Interrest Rate) อัตราเงินเฟ้อ (Inflation) อัตราการว่างงาน (Unemployment) ผลผลิตมวลรวมประชาชาติเบื้องต้น (Gross Domestics Product : GDP)

ข้อมูลที่แตกต่างกันด้านเวลาเหล่านี้ EVIEWS สามารถปรับหรือแปลงด้วยการ Import และ FETCH  ได้อย่างง่ายดาย  แต่ข้อเสียคือ EVIEWS ผู้วิจัยจะต้องเขียน Syntax เอง ขณะที่ SPSS กดและคลิกอย่างเดียวเท่านั้น    ทั้งข้อมูลรายปี (Annual) รายครึ่งปี (Semi Annual) ข้อมูลรายไตรมาส (Quarterly) ข้อมูลรายเดือน (Monthly) ข้อมูลรายสัปดาห์ (Weekly) ข้อมูลรายวัน (Daily) โปรแกรม EVIEWS สามารถจัดการได้อย่างง่ายดาย ด้วยการกำหนดค่า Start Date และ End Date  ของข้อมูลที่ใช้เท่านั้น

 • จ้างทำ EViews
 • รับรัน EVIews
 • รับวิเคราะห์ EViews
 • รับจ้าง EVIews
 • สอนทำ EViews
 • ปรึกษา การใช้ EViews
 • รับวิเคราะห์ข้อมูลอนุกรมเวลาทุกชนิด

ตัวอย่างสถิติและแบบจำลองที่มีการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม EVIEW และ STATA


-  ARMA
-  ARIMA Model(Box-Jenkins Methodology /Box-Jenkins Model)
-  Multicollinearity , Autocorrelation , heteroscedasticity and Unit Root Test
-  Ordinary Least Square Method หรือ OLS
-  ARIMA
-  ARCH
-  GARCH , MGARCH , EGARCH , SGARCH , Bi-Variate GARCH
-  Cointegration and Error Corection  Model (ECM)
-  Granger Causality
-  Panel Cointegration
-  Logit
-  Probit

ตัวอย่างงานวิจัยที่นิยมใช้โปรแกรม EVIEWS ในการวิเคราะห์ข้อมูล

 • การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์/ดัชนีหลักทรัพย์/อัตราผลตอบแทนและความเสี่ยง
 • การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการส่งออก/การนำเข้า/การบริโภค
 • การศึกษาความผันผวน(Volatility)/การส่ง ผ่านความผันผวน (Volatility Transmission)และปัจจัยที่ส่งผลต่อความผันผวน (Factors Affecting On) ของอัตราแลกเปลี่ยน (Exchange Rate) / ราคาน้ำมัน เป็นต้น
 • การศึกษาความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพระยะยาว และการปรับตัวระยะสั้น (Cointegration and Error Correction) ระหว่างอัตราแลกเปลี่ยนกับปริมาณการส่งออก(นำเข้า)/การเติบโตทางเศรษฐกิจกับ อัตราว่างงาน (Unemployment) เป็นต้น
 • การศึกษาความเต็มใจจะจ่ายของนักท่อง เที่ยวที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยว/การปรับปรุงสภาพแวดล้อม/การกำจัดของเสียและ มลพิษ/การอนุรักษ์และดูแลสภาพแวดล้อม
 • ฯลฯ 

รับวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม SPSS, รับวิเคราะห์ข้อมูลSPSS, รับ รัน SPSS , รับแปลผล SPSS

บริการรับวิเคราะห์ข้อมูล ด้วยโปรแกรม SPSS  ตั้งแต่การวิเคราะห์พื้นฐาน จำนวน  ความถี่  ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ความแปรปรวน   ไปจนถึงการวิเคราะห์ขั้นกลาง  เช่น การพยากรณ์ และการวิเคราะห์เพื่อการดทสอบสมมติฐานต่างๆ เช่น การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว One way ANOVA  การวิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์  และการวิเคราะห์การถดถอยเชิงซ้อน (Multiple  Regression Analysis) การวิเคราะห์แบบจำลอง LOGIT/PROBIT  ไปจนถึงระดับสูง เช่น การวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor  Analysis)  เป็นต้น รับทำวิจัยการศึกษา


รับวิเคราะห์ข้อมูลeview รับทำeview การวิเคราะห์eview โปรแกรมeview รับทำวิจัยการเงินTAG:
รับทำวิจัย,รับทำวิทยานิพนธ์,รับวิเคราะห์ข้อมูล,รับวิเคราะห์eview, รับทำeview, รับจ้างeview, รับวิเคราะห์ eview, รับจ้าง eview, รับวิเคราะห์ stata, รับจ้าง stata, รับวิเคราะห์ amos, รับวิเคราะห์ lisrel, จ้างทำวิจัย,จ้างทำวิจัยการเงิน,รับทำวิจัยการเงิน,รับทำวิจัยเศรษฐศาสตร์,จ้างทำวิจัยเศรษฐศาสตร์,รับทำวิทยานิพนธ์, เศรษฐศาสตร์,รับทำดุษฎีนิพนธ์,รับทำดุษฎีนิพนธ์เศรษฐศาสตร์ , การทำวิจัยปริญญาโท

1 ความคิดเห็น: